fbpx

Hvor sikker er investering i lån med europæisk statsgaranti?

Crowdlending er stadigvæk et knap så velkendt emne i Danmark, men det har vundet stort indpas i UK, USA og mange andre lande i Europa. Aktivklassen tilbyder rigtig interessante afkast, og er en langt mere sikker investering end mange ved. Da aktivklassen skaber vækst for små og mellemstore virksomheder (SMV’er) har statslige organer Vækstfonden, den Europæiske Garantifond, EKF mfl. Valgt at bakke om med statsgarantier på lånene. Det ændrer dit risikojusterede afkast markant (i en positiv retning). I dette skriv, ønsker vi at belyse den nye aftale opnået med den Europæiske Garantifond, der bakker op om lånefinansiering på i alt 425 mio. kr.


EGF-garantien er en europæisk statsgaranti, der dækker 70% af lånebeløbet i tilfælde af misligholdelse. Men hvad betyder dette helt konkret for en investor, og hvordan er samspillet med andre sikkerheder som låntageren stiller?

I det følgende er der blevet opsat et eksempel på en virksomhed som misligholder et EGF-lån (det vil sige at virksomheden ikke kan tilbagebetale sin gæld), og hvordan dette påvirker en investor baseret på personens investerede beløb.

EGF-garanti med supplerende sikkerheder og den procentvise dækning ved investering

Graf: Forholdet mellem procentsatsen for supplerende lånesikkerheder (x-aksen) og den effektive procentvise dækning af ens investering i lånet (y-aksen).

Informationer for lånet – virksomhed X og investor Y

 • Virksomhed X har modtaget et lån med garantistillelse fra den Europæiske Garantifond (et EGF-lån), som dækker 70% af den totale restgæld.
 • Virksomhed X har misligholdt betaling på sit lån og efterladt en restgæld på DKK 100.000.
 • Virksomhed X har supplerende sikkerheder fra personlig kaution på 40% af beløbet. Det svarer til DKK 40.000 af restgælden.
 • Investor Y har finansieret 10% af lånet, svarende til andel på DKK 10.000 af den tilbageværende restgæld.

Restgælden er DKK 100.000. EGF-garantien udbetales af Europas Investeringsfond svarende til DKK 70.000 (70%), som fordeles til investorerne. Efterfølgende tvangsrealiseres supplerende sikkerheder for eksempelvis DKK 40.000. Disse supplerende sikkerheder fordeles på følgende måde:

 • EGF modtager 70% af de realiserede sikkerheder.
 • De resterende 30% fordeles til investorer.

Dette får investor Y tilbage fra den initiale investering på DKK 10.000:

 • Y får tilbagebetalt EGF-garanti på 70% svarende til DKK 7.000.
 • Y får udbetalt 30% af de realiserede sikkerheder ud af sin andel af virksomhedslånet. Altså uddeles virksomhed X’s personlige kaution til Y, svarende til DKK 1.200 (10% x 30% x 40.000=1.200)

I alt får investor Y tilbagebetalt: DKK 8.200 (7.000 + 1.200 = 8.200).
Det svarer til en effektiv garanti på: 82% af lånebeløbet (8.200/10.000 = 82%).

Dette belyser også den positive sammenhæng mellem garantistillelse for investor og mængden af sikkerhedsstillelse af virksomheder. Havde virksomhed X en personlig kaution på 80% fremfor 40% som eksemplet, ville investor Y modtage en tilbagebetaling på: DKK 9.400 – altså en effektiv garanti på 94%. Ofte stilles der også pant i fast ejendom eller andre håndgribelige sikkerheder, men vigtigt er at understrege, at kreditafdelingen altid har fortaget en nøje vurdering af personlig kautionist, virksomhedens økonomi mm. hvortil en fornuftig struktur for sikkerhedsstillelse er fundet.

Se sammenhæng for EGF-garantien og den procentmæssige dækning af investeringer:

Tabel: Beregning af procentmæssig dækning for investorer ved varierende niveauer af garantistillelse fra låntager

Her er en liste over hvorfor vi er sikre at investere ved:

 • Der stilles risikoklassifikation af hver låntager – baseret på kreditmodeller og fra kreditbureauer.
 • EGF-garanterede lån sikrer garantistillelse på 70% af beløbet i tilfælde af misligholdt lån – gennemgået ovenfor.
 • Vi foretager kreditvurderinger på låneansøgninger og yder opdateret data omkring låntagere.
 • Ved lån som kun delvist er sikret af pant eller kaution bliver der foretaget undersøgelser omkring dette.
 • Der er mulighed for diversificering af investeringsporteføljen gennem en allokering af flere lån.
 • Vi inddriver gæld fra låntagere som ikke kan passe sine tilbagebetalinger ved advokathjælp eller inkasso kontakt.
 • I tilfælde af konkurs for Flex Funding sikres tilbagebetaling til investor ved en overførelse af tilbagebetalingspligten til kurator.

Crowdlending vs danske aktier

Mange danskere er allerede indforstået med konceptet om at investere i aktier, og specifikt at investere i index eller ETF’er for at opnå diversificeringsfordele. Hvad der ikke er kommet på den danske agenda endnu, er investering via crowdlending. Altså investering i lån til virksomheder med stabile afkast. Det kan sammenlignes med en aktivklasse, der ligger mellem aktier og obligationer med en årlig rente på mellem 6-12%.


Exact Invest A/S er investeringsforvalter, og ejer af to investeringsfonde, Exact Flex Invest 1 (EFI 1) og Exact Flex Invest 2 (EFI 2) som begge er fuldt eksponeret i virksomhedslån via vores digitale crowdlending platform.

I det følgende vil de historie tal fra EFI 1 og EFI 2 gennemgås og kombineres med en afkastanalyse samt en analyse af fondenes korrelation med det danske OMX C20 indeks og hvordan de risikojusterede afkast fordeler sig på de 3 aktiver.

Den anvendte tidshorisont er fra 2019, Q3 til 2021, Q4 for begge fonde og C20.

Afkast og risiko for virksomhedslån og det danske aktiemarked

EFI 1 har investeret i lån med en virksomhedskapital på DKK 4.25 mio. og opnået et gennemsnitlig afkast efter kredittab på 1,54% pr. kvartal. EFI 2 har investeret med en kapital på DKK 10 mio. og opnået et gennemsnitligt afkast på 1,48% pr. kvartal. Tab på lån pga. misligholdelse har været på hhv. 10% og 7,5% for EFI 1 og 2.

I samme periode har C20 – de største 20 virksomheder i Danmark – leveret et gennemsnitligt afkast på 5,76% pr. kvartal. Sammenligner man disse tal, vil man nok konkludere, at C20 er en bedre investering end EFI 1 og EFI 2, som begge har opnået lavere afkast. Dette er dog en forkert antagelse. Man glemmer nemlig at indregne den pågældende eksponering i risiko for hver aktiv. Afkast er nemlig bestemt og positivt korreleret med risiko. Jo højere risiko, jo mere skal en investor kompenseret for at påtage sig denne risiko.

Figur: Afkaststatistik og sharpe ratio for hhv. EFI 1, EFI 2 og C20.

Risikoen for de pågældende aktiver kan måles gennem afvigelse i afkast. Dette bliver målt i standard afvigelse – altså hvor meget aktiverne fordeler sig omkring sin middelværdi. I ovenstående figur ses de 3 forskellige mål for risici, hvor EFI 1 og EFI 2’s afkast svinger mellem (+/-) 0,29% og 0,32% pr. kvartal. Sammenligner man dette med C20 indekset med en afvigelse på (+/-) 8,98%, står det klart, at C20 er langt mere risikabel, hvilket også kan forklare det højere afkast.

Derfor bør en investor altid kigge på volatilitet, og ikke blot afkast alene. Det kan enkeltvis illustreres: Har du en aktie som stiger 10% i en periode, men falder 20% næste periode, er man som investor ikke tilfreds. Dette belyser også det primære argument for at sprede sin kapital over flere aktiver – også kaldt diverisficering.

For at sammenligne afkast mellem vores aktiver bør denne underliggende risiko medregnes. Det kan gøres via en såkaldt Sharpe Ratio, som er et meget populært mål inden for moderne portefølje teori.  En Sharpe ratio beregner hvor meget merafkast man som investor modtager ved at påtage sig ’en enhed’ yderligere risiko. En Sharpe Ratio på under 1, indikerer at man påtager så mere risiko i form af volatilitet relativt til afkastet.

Sammenlignes Sharpe Ratios mellem vores 3 aktiver, fremstår det at EFI 1 og EFI 2 opnår det højeste merafkast ift. den risiko man påtager sig med en ratio på hhv. 4,7 og 5,4. Dette er meget højt i alle henseender. C20 har en Sharp ratio på 0,64 hvilket stadigvæk er ok, men langt under de to investeringsfonde. Det højere kvartalvise afkast på C20, er altså begrundet ud fra den underliggende risiko, som er vist i den høje afvigelse.

Du kan selv opbygge din portefølje i dag i virksomhedslån via vores førende platform. Oprettelse er hurtig og gebyrfrit. Udforsk selv de mange spændende virksomheder på vores 2 markedspladser og optimer din private portefølje.

Hvis du er interesseret i at få forvaltet din kapital gennem en investeringsfond ligesom EFI 1 og EFI 2, så kontakt os på:
info@exactinvest.dk
+45 70 22 87 77

Enorm statsgæld og høj rente til danske SMV’er

Høj gæld og høj rente. Det er situationen, som gør sig gældende på de udskudte coronalån ifølge en beslutning fra Folketinget. Gælden kan udskydes under en afdragsordning med en årlig rente der nærmer sig 9%


I september 2021 vedtog folketinget, at danske virksomheder kan udskyde deres betalinger af moms, skat og afgifter med en yderligere 12 måneder for at hjælpe danske virksomheder gennem de problematiske økonomiske konsekvenser fra pandemien.

Staten har dog ovenikøbet meldt at virksomhederne pr. 1. april 2022 skal betale en årlig rente på 8,73% i rentebetaling på disse udstående coronalån. Det er et niveau langt over niveauet for virksomheder med god kreditvurdering – noget som der ikke bliver taget højde for.

En ny kvartalsrapport af staten vedrørende det danske udlånsmarked viser, at disse statslån ikke tilbydes under markedskonforme vilkår. Det gælder både med rentesats, men delvist også pga. den manglende forbindelse mellem sikkerhedsstillelse og renteniveau. Kreditcheferne kommenterer at der ikke tillægges yderligere risiko på disse udlån i indeværende kvartal, hvilket bevirker til vilkår som ikke er markedskonforme.

En anbefaling til virksomheder med udskudte coronalån, er at finde alternativ finansiering, for at tilbagebetale den eksisterende gæld til staten, såfremt kapital kan findes billigere end de knap 9% som staten tilbyder.

En mulighed for finansiering er brugen af crowdlending som et alternativ til stats- og banklån. Det foregår under markedskonforme vilkår, hvor lån tilbydes i et renteniveau mellem 4-9% afhængig af virksomhedens kreditvurdering. Exact Lending tilbyder denne type finansiering med støtte fra den Europæiske Garantifond og Vækstfonden. Det betyder, at vi har muligheden for at lande aftaler der kan reducere den totale risiko igennem medfinansing og lånegarantier. Det kan mindske renten på udlån og gøre det billigere for danske virksomheder, som ønsker at reducere deres hhv. dyre statsgæld.

Udfyld låneformular og bliv kontaktet af en af vores lånerådgivere.

Se hvordan dine penge udvikler sig med crowdlending

Har man 50.000 kr. i frie midler på sin bankkonto, kan man vælge at beholde dem til en negativ rente på -0,75%, som efter 10 år vil ændre beløbet til 46.374 kr. Investerer du derimod i virksomhedslån, kan du opnå et stabilt årligt afkast mellem 4-7%. Efter 10 år svarer det til hhv. 74.542 og 100.483 kr.

Forrentning – crowdlending vs bank

Ved investering i den relativt nye aktivklasse, virksomhedslån, er det forventede gennemsnitlige afkast på 5,77% p.a. før skat. Er man optimistisk, kan dette afkast nå op på 7%. Dette kan altså vokse din investeringsportefølje i virksomhedslån med op til 116% over en 10-årig horisont.

I den lave ende af skalaen er nettoafkastet sat til 4%. Med dette årlige afkast over 10 år, kan du forvalte din investering med en procentvis ændring på i alt 60% med rentes rente effekt, sammenlignet med at holde penge i banken.

Nettoafkast før skat

Ved geninvestering af rentegevinster fra virksomhedslån og med rentes rente effekt

Afkastsammenligning på investering i virksomhedslån over en 10-årig horisont for hhv. 4% og 7% sammenlignet med at holde penge i banken til en negativ rente på -0,75%.

Stabil forrentning

En fordel ved denne type investering, er den stabile rentegevinst. Lån, i modsætning til aktier, oplever ikke prissving, men i stedet konstant udbetaling af afdrag (ved annuitetslån) og renter. Dvs. volatiliteten i din investering er ekstremt lille. Investerer du i et virksomhedslån med en rente på 8%, vil denne rente forblive på 8% hele lånets løbetid, og din primære eksponering er mod kredittab, der historisk ligger på en annualiseret rate af 0,37% på vores platform.

Tilpasning af afkastprofil

Det er muligt selv at tilpasse sin egen pengestrøm, og vælge om man vil have en stabil forrentning (passiv indkomst), eller replikere et eksponentielt stigende afkast. Det gør man gennem reinvestering alle sine rentegevinster og afdrag. Her vil man opleve stigende afkast som følge af reinvestering og rentes rente effekt, som vist i ovenstående graf. For at følge denne strategi, kan man fordelagtigt gøre brug af vores AutoInvest funktion. Her kan du vælge at lade dine afkast og tilbagebetalinger på lån, automatisk blive reinvesteret i nye udbudte lån, baseret på dine kriterier.

Udvalgte lån

Slide 1
photo of people doing fist bump
Lån til kajak og friluftsliv
Image is not available

Lånebeløb: DKK 950.000
Rente: 6,03% p.a.
Type: Annuitets lån

Slide 1
photo of people doing fist bump
Lån til ejendomsudvikling
Image is not available

Lånebeløb: DKK.1.600.000
Rente: 6,55% p.a.
Type: Stående lån

Slide 1
photo of people doing fist bump
Lån til konsulentvirksomhed
Image is not available

Lånebeløb: DKK.2.000.000
Rente: 6,65% p.a.
Type: Annuitetslån

Slide 1
photo of people doing fist bump
Lån til elektrikervirksomhed
Image is not available

Lånebeløb: DKK. 700.000
Rente: 6,03% p.a.
Type: Annuitetslån

Slide 1
Image is not available
Lån til ejendomsprojekt i Stige
Image is not available

Lånebeløb: DKK. 4.800.000
Rente: 10% p.a.
Type: Stående lån

Slide 1
photo of people doing fist bump
Lån til autoværksted
Image is not available

Lånebeløb: DKK.1.000.000
Rente: 6,03% p.a.
Type: Annuitetslån

Slide 1
Image is not available
Lån til Retail Brazil I og II
Image is not available

Lånebeløb: DKK. 15.070.000
Rente: 10% p.a.
Type: Stående lån

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Har du brug for at få refinansieret dine coronalån?

Fristen for tilbagebetaling af coronalån nærmer sig for 61.000 danske virksomheder. Den 1. april 2022 skal de tilbagebetale deres gæld på i alt 23,5 mia. kr. til det offentlige. Samtidig skal 2.500 virksomheder indfri deres coronalån øjeblikkeligt, grundet indberetningsfejl, uden mulighed for at klage.


Den 9. september besluttede et bredt flertal i folketinget, at give danske virksomheder længere frister for en tilbagebetaling af deres coronalån. Lån som dækker over både udskudt A-skat og moms. Beløbet på DKK 23,5 mia. fra 61.000 virksomheder, skal nu betales d. 1. april 2022.

Men det er ikke alt. Det viser sig, at 2.500 virksomheder nu skal tilbagebetale hele deres coronagæld øjeblikkeligt og uden mulighed for klage. Det skyldes indberetningsfejl af de pågældende virksomheder, hvilket tidligere blot har ført til strafafgifter. Jakob Brandt, administrerende direktør i SMVDanmark, påpeger at 178.000 andre virksomheder har begået lignende fejl, men at de blot er blevet pålagt disse strafafgifter.

Nu skal de 2.500 virksomheder tilbagebetale deres gæld, som gennemsnitligt ligger på omkring 300.000 kr. Altså løber den totale gæld op i et 3-cifret millionbeløb. Det betyder, at disse virksomheder, der højst sandsynligt har været økonomisk hårdt ramt af coronakrisen, skal finde alternativ finansiering, eller risikere konkurs.

Finansiering kan, som altid, findes i banken. Her kan der dog være problemer med langsomme processer, interne kreditpolitikker, samt det lovgivningsmæssige forhindringer. Det kan føre til lav fleksibilitet, lang ekspeditionstid, eller afvisning af lån.

Exact Lending tilbyder en mulighed for alternativ finansiering, i samarbejde med den Europæiske Garantifond og Vækstfonden. Her fokuseres der på at støtte danske virksomheder og dansk erhvervsliv gennem lånekapital via crowdlending. Her kan virksomheder skræddersy deres optimale finansieringsløsning, i tæt samarbejde med os og vores partnere, hvor fleksibilitet er nøgleordet. Få en årlig rente fra 5-8% og få yderligere indflydelse på lånets løbetid, og med mulighed for førtidsindfrielse. 

Læs mere på: www.exact-lending.com/laan

Grunden til banker ikke fuldfinansierer ejendomsprojekter i Danmark

Flere projekter for udvikling af ejendomme og boligbyggeri gennemføres ikke på grund af manglende finansiering. Dette skyldes ikke altid virksomhederne manglende finansielle rygrad, da nogle af disse projekter bliver startet af solide danske virksomheder. Derfor kan man spørge sig selv: hvorfor kan bankerne ikke fuldfinansiere disse kapitalbehov for deres udviklingsprojekter?


Grunden til den manglende fuldfinansiering
Her eksisterer der et par grundlæggende begrænsninger, som gør at banker ikke kan finansiere hele det pågældende finansieringsbeløb. Der er tale om a) det lovgivningsmæssige og b) bankens kreditpolitikker.

Finansieringsløsningen vurderes for hvert enkelt projekt af banken, og andelen af det totale lånbeløb, som banken vil tilbyde, vurderes efter den enkelte bankrådgiver. Typisk ses det at banken kan udlåne 40-60% af projektfinansieringens samlede værdi – hvortil der skal findes alternativ kapital hos andre långivere og/eller tilsagn om egenkapital fra projektets udviklere.

Der er lignende også interne krav i banken om hvor meget lånekapital som må bindes i de forskellig ejendomsprojekter. Herved lægges der også større vægt på hvor meget alternativ finansiering, samt hvor meget egenkapital ejendomsudvikleren skal binde i projektet.

Anbefalet finansieringsløsninger
I mange henseender er den billigste løsning at finde finansiering via en bank, grundet en lavere rente. Men som nævnt er det ikke altid muligt, eller så matcher bankens lån ikke de pågældende kriterierne i ejendomsprojektet. Derfor kan det anbefales at finde alternativ finansiering, som kan opfylde de relevante lånebehov. Her er fleksibilitet nøgleordet.

Exact Lending tilbyder fleksible finansieringsløsninger gennem crowdlending princippet. Alternativ finansiering bliver fundet via aktive investorer over digital låneplatform. I processen lægges der stor vægt på en skræddersyet løsning, der er tilpasset det pågældende ejendomsprojekt, således alle forhold bliver taget i betragtning. Det gør låntagningsprocessen hurtigere og mere simpel. Her kan der ovenikøbet opnås finansiering på op til 90% af det fulde lånebeløb.

Med finansiering gennem crowdlending opnås der således merværdi for både låntager, men ikke mindst også for private investorer, der er interesserede i afkast ved investering i disse lån. Dette er også muligt via den digitale crowdlending platform.

Garanti på DKK 425 mio. fra den Europæiske Investerings Fond forbedrer dine vilkår – både for lån og investering!

Vi tilbyder nu lån til danske virksomheder med en tabsgaranti på 70%. Herved opnår virksomhederne lån på bedre vilkår og investorerne øget sikkerhed på investeringer via vores platform.


Det nye aftalegrundlag
Vi er utrolig stolte af, at vores partner Flex Funding som den første og eneste europæiske crowdlending platform, har indgået aftale om at kunne tilbyde lån til danske virksomheder med en tabsgaranti til investorer, fra Den Europæiske Garantifond (EGF). Aftalen er blandt andet blevet realiseret eftersom at lånene på den fælles platform, gennem alle årene, har haft meget få tab på lån. Aftalen med EGF skal sikre, at mindre virksomheder med bæredygtige forretningsplaner kan få tilført den nødvendige finansiering til vækst på kort og mellemlang sigt.


Det foregår under EIF’s garantiprogram via Den Europæiske Garantifond (EGF). Aftalen vil sikre øgede finansieringsmuligheder til danske små og mellemstore virksomheder (SMV’er), for at bidrage til vækst, udvikling og bedre vilkår for dansk erhvervsliv.

Garantirammen på DKK 425 mio. er direkte faciliteret til danske virksomheder via lån over vores platform. Som del af aftalen er vores partner, og ejer at platformen, Flex Funding A/S, forpligtet til at medinvestere mindst 10% i de EGF-støttede lån, hvilket forbedrer sikkerhedsstillelsen yderligere for långivere (Da tabsgarantien således øges fra 70% til 77,8%), samt lånevilkårene for låntagere.

Reduceret risiko og forbedrede muligheder
Med denne garanti vil investorer opleve en række fordele, som gør det mere attraktivt at være investor på vores handelsplatform. Det inkluderer en lavere årlig risiko for kredittab, mere stabile og højere risikojusterede afkast. Da det reelt er EU som finansierer denne garanti, kan investering i den EGF-sikrede del af lånet, tilnærmelsesvis sammenlignes med investering i statsobligationer – altså investering med en meget lille kreditrisiko. Ved siden af dette garantiprogram, kan der fortsat være krav på supplerende sikkerheder, såsom personlig kaution og pant i ejendom, aktiver og/eller virksomhed.

Hvem og hvilke formål kan der søges lån til
For at en virksomhed kan dækkes af EGF-garantien, er der krav om at virksomheden falder inden for kategorien ’danske små og mellemstore virksomheder’ der indbefatter krav til en årlig omsætning på under EUR 50 mio., samt maksimalt 250 ansatte.

Der kan søges lån til følgende formål:

 • Investering i materielle og immaterielle aktiver
 • Arbejdskapital
 • En blandet finansiering af materielle, immaterielle aktiver og arbejdskapital
 • Overførsel af forretning
 • Refinansiering

Eksempel på et EGF-sikret lån:

Peopl A/S
Lånebeløb: DKK 750.000
Risikoklasse: A
Rente: 4,68% p.a.
Løbetid: 36 måneder
Sikkerhed: 70% garanti fra EGF samt fuld personlig kaution fra ejer. 

(Det svarer til en forventet effektiv tilbagebetaling på 100% til investorer i tilfælde af misligholdelse.)

Netværksarrangement gav spændende debat!


Exact Invest A/S og Favrskov Erhverv har netop afholdt et  fyraftensarrangement for medlemmer af Favrskov Erhverv. Programmet stod på indlæg om  Exact Group og Exact Lending, samt Erhvervshus Midtjylland. Arrangementet blev krydret med gode netværkspauser, snacks, grill, cocio, samt en ”hole-in-one” golfturnering


Erhvervslån og vores aktivitet i Brasilien og Colombia
Exact Invest A/S dannede de smukke rammer om arrangementet, hvor Michael Nymark Hansen holdt et oplæg om Exact Lending, hvor vi skaber muligheden for både at optage og investere i Erhvervslån via crowdlending. Exact Lending kan via Danmarks største låne- og investeringsplatform tilbyde gode vilkår for både investorer, der søger et stabilt afkast, samt låntagere, der mangler finansiering til vækst, projekter og alternative investeringer. Oplægget blev yderligere suppleret med en status på økonomien i Brasilien og Colombia, samt en introduktion til de aktiviteter, som Exact Group A/S har i de to sydamerikanske lande.

Spændende debat om bankernes udfordringer og lovgivning
Indlægget affødte en spændende debat omkring bankernes rolle i bl.a. SMV-segmentet, hvor bankerne kan have udfordringer med at låne ud til mindre virksomheder i vækst, da virksomhedernes balancer ikke nødvendigvis lever op til kravene, som bankerne er underlagt via Finanstilsynet.

Der er lagt op til, at man via lovgivning vil tvinge banker til at henvise til alternativ finansiering (Se vores LinkedIn opslag), hvis de ikke selv kan låne penge til kunden. Det er selvfølgelig et initiativ, som Exact Lending bakker op om. Det burde dog ikke være nødvendigt, da det kun kan være i bankernes interesse at hjælpe deres kunder – enten igennem egne udlån eller via 3. part. På denne måde, kan de også bedre holde fast i egne kunder. Vi tror på at denne relation kan skabes via god dialog med de danske banker.

Dagens program
Udover præsentation af de mange muligheder der er for SMV’er i Danmark, stod programmet også på netværkspauser med kaffe og snacks, samt en afsluttende hole-in-one golfkonkurrence, hvor der blev serveret grillpølser og Cocio. Her var der 2 luksuriøse Pinot Noir vine på højkant! Desværre fandt vi ingen vindere denne gang, så vi bliver nok nødt til at gentage succesen. 😉

Tak til alle de deltagende
En stort tak skal også lyde til Kim Kjølhede fra Erhvervshus Midtjylland, som præsenterede de mange muligheder midtjyske SMV’er har for at få støtte til udvikling og vækst i region Midtjylland.

Også en stor tak til alle de glade og spørgelystne deltagere, samt Jørgen Schytter fra Favrskov Erhverv der har været med til at planlægge arrangementet og lagde gode kræfter i at få folk med!

Crowdlending – få din virksomhed til at blomstre

Hvad er Crowdlending?

Crowdlending er et princip, hvor en låntager låner penge af en folkemængde (crowden). Det er i Danmark tilgængeligt for virksomheder, der eksempelvis ønsker hjælp til finansiering af projekter, vækst eller midlertidig finansiering af ordrer, cash flow eller lignende. Det er også tilgængeligt for diverse foreninger til hel- eller delfinansiering af projekter.

Crowdlending finder sted ved at virksomheder søger om et lån, der så bliver finansieret af en gruppe private og institutionelle investorer, der via individuelle bud forsøger at opnå fuld finansiering på det forespurgte lånebehov. Crowdlending, som også kaldes Peer-to-peer lending, er noget som har eksisteret i årtier. Har du lånt penge til en ven eller et familiemedlem, har du selv været en del af denne proces. Der er også flere eksempler på lokalsamfund, der er gået sammen om at finansiere projekter til gavn for hele byen.

Udover at være med til at skabe vækst, er Crowdlending også en metode, hvor begge parter opnår berigelse. I dag kommer Crowdlending i et mere digitalt format, hvor der eksisterer større platforme, der formidler disse lån. Her bliver låntager og långiver nemt og fleksibelt matchet over online markedspladser, som både fremmer investeringer og lån. Dette hjælper også med muligheden for alternativ finansiering til virksomheder, såfremt de mangler kapital til yderligere vækst, projekter eller investeringer.

Støt dansk vækst og lokale virksomheder

Crowdlending er et velkendt princip, som i stigende grad er ved at vinde frem i Danmark. Det betyder også at danske virksomheder bliver bedre stillet, da de har flere muligheder for optagelse af lån – det er altså ikke blot bankerne som står til rådighed længere.

Små og mellemstore virksomheder kan have svært ved at leve op til de mange og meget specifikke krav, som bankerne skal stille overfor låntager, for at de kan leve op til Finanstilsynets krav.

Her hjælper de digitale platforme virksomhederne med at optage lån, som bankerne har sværere ved at være med på. Dette er altså en stor hjælp til virksomheder, og bidrager positivt til den danske vækst og det danske erhvervsliv.

Det kan således også være en hjælp til bankerne, da de i fremtiden kan hjælpe deres kunder med at løse et lånebehov, selvom det ikke er via banken, at lånet bliver formidlet. På denne måde undgår de at miste en kunde, der ellers kunne være tvunget til at skifte bank for dermed at opnå den ønskede finansiering.  

Exact Lending – én af de danske crowdlending platforme

Én af de tidligere nævnte handelsplatforme er Exact Lending, som tilbyder finansiering via Danmarks største låne- og investeringsplatform. Exact Lending og Flex Funding A/S samarbejder med både Vækstfonden, European Investment Fund og Eksportkreditfonden, hvor lån kan udbydes med garanti, eller hvor fondene byder ind med halvdelen af lånebeløbet.

I perioden fra 2015-2020 opnåede investorerne et gennemsnitligt årligt afkast på 7,33% p.a. (netto) efter omkostninger, men før kredittab. I samme periode har kredittabet ligget på 0,36%, hvilket er meget lavt (Kilde: http://www.flexfunding.com).

Hvis du har spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte os

Exact Lending

+ 45 70 22 87 77

info@exactinvest.dk

Milliardgæld til danske virksomheder rammer snart – og den er ikke lille

Coronakrisen har været dyr for danske virksomheder, og de skubber en meget stor gæld foran sig. Nye tal fra Skatteministreret viser at danske virksomheder skylder 28,9 mia. kr. i statslige lån.

Danske virksomheder skal snart tilbagebetale over 20 mia. kr. for momslån

Første betalingsfrist ligger allerede d. 1. november 2021, hvor der skal tilbagebetales 7,4 mia. kr. i momslån til staten. 3 måneder senere ligger næste betalingsfrist på 13,4 mia. kr. i momslån.

Dette er en stor gæld til det offentlige, og det faktiske beløb som skal tilbagebetales er endnu højere. Lånebeløbet på 28,9 mia. kr. omfatter blot 6 ud af i alt 9 ordninger, hvilket betyder, at det pågældende beløb fortsat vil stige imens de resterende ordninger opgøres.

De omfattende lån er gået til virksomheder under coronakrisen, som har haft problemer med at betale skat, moms og arbejdsmarkedsbidrag. Derfor etablerede staten rentefrie lån til hjælp for virksomheder med betalingsvanskeligheder. Lån som snart skal tilbagebetales.

Her står det uklart hvor mange virksomheder, der rent faktisk kan tilbagebetale momslånet ved den første frist i november. Chefkonsulent, Henrik Boye Hansen fra BDO, udtrykker dog ingen tvivl om, at der er virksomheder som kommer i betalingsproblemer med de kommende betalingsfrister.

Det forventes derfor, at der opstår et stort finansieringsbehov og her er det oplagt, at bankerne træder til. Direktør i Finanstilsynet, Jesper Berg, vurderer, at bankerne gerne vil være en del af løsningen på den store gæld til det offentlige, men udtrykker også sin bekymring omkring, hvor stor en del af dette behov, der kan dækkes af bankerne. Det vil tiden jo vise.

Et alternativ til banken i denne sammenhæng, vil være at hente finansiering via Exact Lending, der er et godt alternativ til banken

Vi tilbyder en nem og fleksibel lånestrukturering, med lånestørrelse helt ned til 200.000 kr. og med løbetider på 6-60 mdr. Vi strukturerer lån via vores førende handelsplatform under markedskonforme vilkår.

Udfyld en uforpligtende låneansøgning her.

Hvis du har spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte os.

Exact Lending

+ 45 70 22 87 77
info@exactinvest.dk